Pravidelné kontroly stavu spalinové cesty

Kontroly spalinové cesty provádíme coby odborně způsobilá osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví

Kontrola spalinové cesty se provádí

  • před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína

  • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv

  • před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv

  • po komínovém požáru

  • při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě